Tuesday, 18/12/2018 - 00:12|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
06/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/04/2018
Ngày hiệu lực:
02/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/04/2018
Ngày hiệu lực:
03/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực